§8

Afstandsverbod

De klant mag uitsluitend mits toestemming van de fabrikant afstand doen van vorderingen uit dit contract.

 

§9

Voorbehoud van eigendom

1. De geleverde goederen met inbegrip van de verpakking blijven ons eigendom (voorbehouden goed) tot en met de volledige uitvoering van alle vorderingen uit de zakenrelaties met de klant. In geval van een lopende rekening geldt het voorbehouden eigendom als borg voor onze saldovordering.

2. De verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid van voorbehouden goederen aan derden is uitgesloten. In geval van pandbeslag, inbeslagname en andere afbreuk aan onze rechten door derden moet de klant uitdrukkelijk wijzen op het voorbehoud van eigendom en ons onmiddellijk op de hoogte brengen.

3. De be- en verwerking van voorbehouden goederen gebeurt voor ons als fabrikant in de zin van §950 BGB, zonder ons te verplichten. Het verwerkte goed geldt als voorbehouden goed in de zin van deze bepalingen. Het materiaal dat voor de verdere verwerking gebruikt wordt, blijft eveneens in overeenstemming met deze clausule ons eigendom. Indien het voorbehouden goed door klanten bewerkt of met andere goederen gecombineerd wordt, hebben wij recht op mede-eigendom van het nieuwe goed in verhouding met de factuurwaarde van het voorbehouden goed ten opzichte van de factuurwaarde van het andere gebruikte goed. Indien ons eigendom door combinatie of verwerking vervalt, draagt de klant nu reeds de hem toekomende eigendomsrechten op het nieuwe bezit of het nieuwe goed aan ons over in de omvang van de factuurwaarde van het voorbehouden goed. Hij houdt deze kosteloos voor ons in bewaring. De mede-eigendomsrechten die hierdoor ontstaan, gelden als voorbehouden goed in de zin van deze paragraaf.

4. De klant heeft enkel recht op doorverkoop of vrij gebruik van het voorbehouden goed, wanneer de doorverkoop in het kader van zijn normale zakelijk verkeer gebeurt en zolang hij ten opzichte van ons niet in gebreke is. Hierbij staat de klant alle vorderingen die uit de doorverkoop ontstaan, met inbegrip van eventuele zekerheidstellingen, ten bedrage van de gevorderde koopprijs aan ons af. Indien het voorbehouden goed verkocht wordt samen met andere goederen die niet aan ons toebehoren, gebeurt de afstand van de vorderingen uit de doorverkoop ten bedrage van de factuurwaarde van het voorbehouden goed. Indien de klant het voorbehouden goed verkoopt dat met andere goederen die ons niet toebehoren verwerkt werd, geldt de afstand ten bedrage van de waarde van ons aandeel in de mede-eigendom.

5. De klant heeft het recht vorderingen uit de doorverkoop te innen tot op het ogenblik wanneer wij dit herroepen. De klant is in geen geval bevoegd om de vorderingen aan derden af te staan. Hij is verplicht om op ons verzoek zijn afnemers in te lichten over de afstand ten gunste van ons en ons de noodzakelijke inlichtingen en documentatie voor de inning ter beschikking te stellen. Wij hebben daarnaast ook zelf het recht om op kosten van de klant de afstand ten opzichte van zijn klant openbaar te maken. Het claimen van het voorbehoud van eigendom geldt uitsluitend als terugtrekking uit het contract, wanneer wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren, in zoverre wettelijk niet dwingend iets anders voorgeschreven is.

6. De klant moet ons onmiddellijk schriftelijk informeren over alle rechten die derden doen gelden met betrekking tot het voorbehouden goed of de vorderingen die aan de verkoper gesteld worden. Indien het voorbehoud van eigendom volgens de wetten van een land waarin het goed door ons geleverd is niet rechtsgeldig is, geldt de zekerheidstelling in overeenstemming met het voorbehoud van eigendom of de afstand volgens de wetten van dat land als overeengekomen. Indien de medewerking van de klant hiervoor vereist is, is deze verplicht om alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor het motiveren en verkrijgen van dergelijke rechten.

7. De klant geeft ons hierbij onherroepelijk te allen tijde toegang tot zijn kantoor- en productieruimtes en tot zijn magazijnen om de goederen waarvan wij eigenaar zijn vast te stellen en fysiek in bezit te nemen.

8. Indien de waarde van de zekerheidstellingen die voor ons volgens de bovenstaande bepalingen bestaan de gedekte vorderingen in totaal 20% overstijgt, zullen wij op vraag van de klant in zoverre zekerheidstellingen naar onze keuze vrijgeven.

 

§10

Garantie

1. De klant moet het geleverde goed onmiddellijk na aankomst controleren en eventuele gebreken en onvolledigheden uiterlijk binnen twee weken na ontvangst schriftelijk aan ons meedelen. Anders geldt het goed als goedgekeurd. Gebreken aan het goed die tijdens het transport door een zelfstandige vrachtvervoerder ontstaan, moeten bovendien ook onverwijld aan de vrachtvervoerder kenbaar worden gemaakt volgens de voor het transport geldende transportvoorwaarden.

2. De fabrikant heeft in ieder geval het recht om te kiezen tussen het verhelpen van de gebreken of een nieuwe levering. De vraag van de klant tot correcte nakoming moet schriftelijk gebeuren. Voor de correcte nakoming moet aan de fabrikant een termijn van zes weken worden verleend. Wanneer de levering achteraf verbeterd moet worden, wordt de herstelling achteraf pas na de tweede mislukte poging als mislukt beschouwd. Wanneer de correcte nakoming mislukt, heeft de opdrachtgever recht op mindering of – indien het voorwerp van garantie geen bouwprestatie is – naar zijn keuze van het contract af te zien. De wettelijke gevallen waarin het stellen van een termijn overbodig is, blijven onaangeroerd. De toepassing van § 478, 479 BGB (recht op verhaal van de ondernemer) blijft onaangeroerd.

3. Er bestaat geen garantie op schade die ontstaan is als gevolg van ondeskundig resp. verkeerd transport, montage, gebruik, hantering, onderhoud of door natuurlijke slijtage.

4. Wij zijn uitsluitend volgens de richtlijn van de onderstaande bepalingen in § 11 en 12 aansprakelijk voor andere aanspraak van de klant, in het bijzonder aanspraak op schadevergoeding omwille van gebreken of gevolgschade.

5. Uitsluiting van geringe gebreken: Er bestaat geen aanspraak op garantie, wanneer de kwaliteit slechts in geringe mate afwijkt van wat overeengekomen is of wanneer de bruikbaarheid slechts in geringe mate verminderd is.

 

§11

Buitensporige kosten voor correcte nakoming/kosten van onterechte klachten

1. De klant draagt de kosten voor de correcte nakoming, in zoverre deze toenemen, doordat de leveringen naar een andere plaats dan de vestiging van de fabrikant worden overgebracht, tenzij het overbrengen beantwoordt aan hun voorgeschreven verbruik. De toepassing van § 478 (recht op verhaal van de ondernemer) blijft onaangeroerd. In geval van een onterechte klacht moet de klant de fabrikant vergoeden voor de kosten voor de controle en – indien gevraagd – het verhelpen van het gebrek, ongeacht verdere aanspraak van de fabrikant.

2. Er bestaat geen aanspraak op garantie, wanneer de kwaliteit slechts in geringe mate afwijkt van wat overeengekomen is of wanneer de bruikbaarheid slechts in geringe mate verminderd is.

 

§12

Uitsluiting van aansprakelijkheid (zonder laattijdige levering/onuitvoerbaarheid)

1. De fabrikant is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van de fabrikant of een vertegenwoordiger of plaatsvervanger evenals bij opzettelijk veroorzaakte overlijdens, letsels of schade aan de gezondheid. De aansprakelijkheid van de fabrikant is in geval van grove nalatigheid echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, in zoverre niet tegelijkertijd een ander uitzonderingsgeval vermeld in zin 1 of zin 3 bestaat. De fabrikant is verder uitsluitend volgens de wet op productaansprakelijkheid aansprakelijk voor opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of in zoverre de fabrikant het gebrek met boos opzet verzwegen heeft of een garantie voor de toestand van het voorwerp van levering aangegaan is. Het recht op schadevergoeding voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is begrensd tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, in zoverre niet tegelijkertijd een ander uitzonderingsgeval vermeld in zin 1 en zin 3 bestaat.

2. De bepalingen van bovenstaande paragraaf 1 gelden voor alle aanspraken op schadevergoeding (in het bijzonder voor schadevergoeding naast de prestatie en schadevergoeding in plaats van de prestatie) en meerbepaald om welke rechtsgrond dan ook, in het bijzonder omwille van gebreken, de schending van verplichtingen uit de verbintenis of omwille van ongeoorloofde handeling. Ze gelden ook voor de aanspraak op vergoeding van nutteloze kosten. De aansprakelijkheid voor vertraging wordt echter bepaald volgens § 4 nr. 5 van deze voorwaarden, de aansprakelijkheid voor onuitvoerbaarheid volgens § 4 nr. 5 van deze voorwaarden.

 

§13

Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

1. De plaats van uitvoering voor alle verbintenissen uit dit contract is Neuss.

2. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit de betrekkingen tussen ons en de klant – ook voor rechtsvorderingen in verband met wissels en cheques – is Neuss, wanneer de klant bij het handelsregister ingeschreven is, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijke instelling is of geen algemeen bevoegde rechtbank in het binnenland heeft. Hetzelfde geldt, wanneer de klant na het sluiten van het contract zijn woonplaats of vaste verblijfplaats naar het buitenland verplaatst heeft of zijn woonplaats of vaste verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de vordering niet bekend is.

3. De contractuele betrekkingen zijn uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. De uniforme wetten inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken en het sluiten van andere overeenkomsten (Haagse koopverdragen) zijn niet van toepassing.

 

§14

Gedeeltelijke nietigheid

Indien een of meerdere van de bovenstaande bepalingen volledig of gedeeltelijk nietig zou zijn of worden, wordt de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de nietige bepaling wordt een andere wettelijk toegelaten regeling of bepaling toegepast die beantwoordt aan de oorspronkelijke economische bedoeling van de partijen.